Utama

Utama 2

Geng Stress

Kongsikan Entri Kami

Saturday, 23 February 2013

WTF : PantyFace (Muka Seluar Dalam) Fesyen Terkini Gadis Jepun Yang #DumbAss (10 Gambar)

PantyFace (Muka Seluar Dalam) Fesyen Terkini Gadis Jepun Yang #DumbAss.
Di Jepun, ianya dipanggil Kaopan (kao-muka, pantsu-seluar dalam) dan ini adalah fesyen terkini gadis Jepun. Entah dari mana mereka dapat ianya macam ini.  

15 comments:

Anonymous said... Best Blogger Tips

??????

Anonymous said... Best Blogger Tips

are you ready for bn???

Anonymous said... Best Blogger Tips

YESSSSS... So?

spoiled said... Best Blogger Tips

kalau seluar baru xpe lg... ahahahah!!!

Anonymous said... Best Blogger Tips

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 BN BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Anonymous said... Best Blogger Tips

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 BN BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Carlos Santiago said... Best Blogger Tips

##Pemikiran Berahi Anonymous - BANkami
##Pemikiran Berahi Anonymous - BANkami
##Pemikiran Berahi Anonymous - BANkami

DAYYUMM!!

Anonymous said... Best Blogger Tips

tu bukan fashion la. tu promo hentai kamen. dah terang poster kat atas tu

Anonymous said... Best Blogger Tips

HELL NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO HANCUR BN!!!

cikgu wanie said... Best Blogger Tips

Kalu dh trlampau maju..ini jdiknya

mazeer mohamad said... Best Blogger Tips

giler..

WOW:TANDA-TANDA WANITA SEDANG TERANGSANG!
SEDIH:BABY DIANA MENYESAL SERAH DARA PADA TEMAN LELAKI!
PANAS:10 Cara Wanita Membuatkan Lelaki Bernafsu!

Anonymous said... Best Blogger Tips

fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fao fap fap fap fap fap fap fap fao fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap.fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap fap. . .

Anonymous said... Best Blogger Tips

haha tv3 bengong putar belit kes nik aziz..pdhl bkti dlm youtube tnjk lain..
tukaq kerajaan

Anonymous said... Best Blogger Tips

Sistem kapitalis utk rakyat!

Anonymous said... Best Blogger Tips

YESS...yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes for BN...

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...